O stronie

Por­tal społecznoś­ciowy www​.mera​.blonie​.pl został stwor­zony wysiłkiem byłych pra­cown­ików upadłego kilka lat temu zakładu Mera Błonie. Dzięki Krzyszto­fowi Wolińskiemu i Markowi New­czyńskiemu udało się ocalić przed wyrzuce­niem sześć pudeł z fotografi­ami, obrazu­ją­cymi przeszłość zakładu. Jerzy Bez­pałko zdig­i­tal­i­zował je i doprowadził do pow­sta­nia tej witryny.

Sil­nikiem wit­ryny jest sys­tem por­talowy Dru­pal na licencji GNU GPL.

Za poprawny układ typograficzny — jus­towanie, usuwanie “wdów” i “sierot”, dzie­le­nie i przenosze­nie wyrazów odpowiada moduł Typog­ra­phy

Redak­tor Naczelny: Jerzy Bezpałko

Redak­tor Tech­niczny: Maciej “Miki” Bajkowski

Umieszc­zone na tej stronie mate­ri­ały, tak tek­stowe jak i graficzne, podle­gają ochronie z tytułu praw autorskich.

Kopi­owanie, rozpowszech­ni­anie, wyko­rzys­tanie w całości lub frag­men­tach bez zgody redakcji i autorów jest zabronione.