Mera-Błonie - Filie

Odd­ział Zamiejs­cowy w Zabrzu

Filia w Zabrzu prze­jęła z Mera-​Błonie pro­dukcję per­fo­ra­torów tasmy papierowej D-​102. Po pewnym okre­sie czasu filia z nazwa hand­lową “Mera-​Elzab” usamodziel­niła się w ramach zjed­nocze­nie “Mera” i oprócz per­fo­ra­torów taśmy nowy zakład pod­jął na dużą skalę prze­mysłową pro­dukcję mon­i­torów ekranowych.

Odd­ział Zamiejs­cowy w Zambrowie

Rozpoczę­cie pro­dukcji w Odd­ziale w Zam­browie zostało poprzed­zone adap­tacją prze­jętego budynku, dobu­dowaniem nowej hali pro­duk­cyjnej wraz z pomieszczeni­ami pomoc­niczymi, towarzyszą­cymi oraz zaku­pem maszyn i urządzeń. Real­iza­cję inwest­y­cji rozpoczęto w 1969 r. W końcu roku 1970 przekazano do użytku adap­towany budynek, nato­mi­ast pozostałe obiekty w kwiet­niu 1971 r.

Zagospo­darowywanie powierzchni pro­duk­cyjnych oraz uru­cho­mi­anie pro­dukcji w Odd­ziale następowało etapowo. Zgod­nie z docelowymi założe­ni­ami projektowo-​technologicznymi w sty­czniu 1971 r. uru­chomiono pro­dukcję pier­wszej par­tii części do ter­mostatu — po uprzed­nim przeszkole­niu pra­cown­ików w zakładzie macierzystym.

Pełné prze­ję­cie pro­dukcji ter­mostatów do samo­chodu Fiat 125p oraz samo­chodu Fiat 124 na eksport do ZSRR nastąpiło w marcu 1971 r.

Ze względu na rez­erwę powierzchni pro­duk­cyjnej w roku 1972 i lat­ach następ­nych Odd­ział prze­jął z zakładu macierzys­tego pro­dukcję poszczegól­nych zespołów i podze­społów do urządzeń peryferyjnych.

 

Odd­ział Zamiejs­cowy w Siedlcach

Dzi­ałal­ność pro­duk­cyjną Odd­ział Zamiejs­cowy w Siedl­cach rozpoczął w IV kwartale 1972 r. i w I kwartale 1973 r., w części budynku o powierzchni około 300 m2, wydzierżaw­ionego od Zarządu Budynków Mieszkalnych, w którym poprzed­nio mieś­ciły się warsz­taty szkoły zawodowej. Lokaliza­cja Odd­zi­ału w tym budynku była lokaliza­cją przejściową.

W VI kwartale 1972 r. rozpoczęto w Siedl­cach budowę nowego zakładu z uwzględ­nie­niem hali pro­duk­cyjnej, pomieszczeń soc­jal­nych, admin­is­tra­cyjnych oraz powierzchni pomoc­niczych. Odd­anie do użytku hali pro­duk­cyjnej wraz z zapleczem administracyjno-​socjalnym nastąpiło w I kwartale 1973 r. W następ­nym okre­sie pow­stał budynek gal­waniz­erni oraz pomieszczenia mag­a­zynowe i stołówka.

Odd­ział w Siedl­cach wykony­wał głównie pro­dukcję detali do urządzeń peryfer­yjnych. Do Odd­zi­ału przekazy­wano także pro­dukcję tar­czy telefonicznej.

Odd­ział Zamiejs­cowy w Gdańsku

W 1985 roku rozpoczęły się zabiegi o prze­ję­cie zakładu Unitra-​Magmor w Gdańsku Oli­wie. Nie są znane w Bło­niu początki tego zakładu, poza tym, że w lat­ach siedemdziesią­tych zaj­mował się pro­dukcją wag lab­o­ra­to­ryjnych i że – mając w tym względzie pewne tech­niczne osiąg­nię­cia – zaczął być spy­chany na boczne gospo­dar­cze tory. Okoliczności te skłoniły MPM do odd­a­nia przed­siębiorstwa do zjed­noczenia Unitra-​Dom, które wzmoc­niło zakład kadrą z innych przed­siębiorstw i powierzyło pro­dukcję mag­neto­fonów, prze­nie­sioną z innych zakładów.

Gdańska filia Zakładów w Bło­niu była pro­du­cen­tem i dostawcą mech­a­nizmów druku­ją­cych do drukarek D-​100, eksportowanych m.in. do zakładów w Orle (ZSRR).