Szkoła przyzakładowa

His­to­ria szkoły

01.09.1962 r.

Min­is­ter Prze­mysłu Ciężkiego powołał Przyza­kład­ową Zasad­niczą Szkołę Zawodową przy Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych “Błonie” w Bło­niu k/​Warszawy

01.09.1971 r.

Min­is­ter Prze­mysłu Maszynowego powołał Zespół Szkół Zawodowych Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych “Błonie” w Błoniu

W skład zespołu wchodzą:

1. Tech­nikum Mechaniczno-​Elektryczne dla Pracu­ją­cych Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych “Błonie” w Bło­niu 
2. Zasad­nicza Szkoła Zawodowa Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych “Błonie” w Błoniu

01.09.1973 r.

Szkoła zmienia doty­chcza­sową nazwę na: Zespół Szkół Zawodowych Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie” w Błoniu

01.09.1980 r.

Kura­tor Oświaty i Wychowa­nia powołuje Policealne Studium Zawodowe Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie” w Błoniu

01.09.1980 r.

Kura­tor Oświaty i Wychowa­nia przenosi Zasad­niczą Szkołę Zawodową Przyza­kład­ową Warsza­ws­kich Hut Szkła w Ożarowie Mazowieckim do budynku szkol­nego w Błoniu

1980 r.

na boiskach sportowych przy szkole położono tartan

1982 r.

w szkole zain­stalowano pier­wszy kom­puter Mera-​100

1984 r.

powołano klasy sportowe

01.09.1986 r.

Kura­tor Oświaty i Wychowa­nia zamyka Zasad­niczą Szkołę Zawodową Przyza­kład­ową Warsza­ws­kich Hut Szkła w Ożarowie Mazowieckim wchodzącą w skład Zespołu Zawodowych Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie” w Błoniu

01.09.1990 r.

Kura­tor Oświaty i Wychowa­nia powołuje Tech­nikum Mechaniczno-​Elektroniczne zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie” w Błoniu

01.09.1991 r.

Z powodu trud­ności eko­nom­icznych zakładu i zmian zachodzą­cych w gospo­darce kraju, dyrekcja Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie” pod­jęła decyzję o lik­widacji sta­tusu szkoły z przyza­kład­owej i sprzedała szkołę dla Kura­to­rium Oświaty i Wychowa­nia w Warszawie

Szkoła zostaje placówką kura­to­ryjną i otrzy­muje nazwę: Zespół Szkół Tech­nicznych w Błoniu

W skład zespołu wchodzą:

1. Zasad­nicza Szkoła Zawodowa 
2. Policealne Studium Zawodowe 
3. Tech­nikum Mechaniczno-​Elektroniczne 
4. Tech­nikum Mechaniczno-​Elektroniczne dla Pracujących

1991 r.

mury szkoły opuszczają ostatni absol­wenci Policeal­nego Studium zawodowego (zapisanych 242, ukończyło 132) — od roku szkol­nego 199293 szkoła nie prowadzi naboru

1992 r.

Mury szkoły opuszczają ostatni absol­wenci Tech­nikum Mechaniczno-​Elektronicznego dla Pracu­ją­cych 
Przez 21 lat funkcjonowa­nia tech­nikum do szkoły zapisało się 1044 słuchaczy, ukończyło 359, w tym: 
 — obróbka skrawaniem — 162 
 — elek­tron­ika ogólna — 197 
 — egza­min dojrza­łości zdało 147 słuchaczy 
 — bez egza­minu dojrza­łości 212

01.09.1993 r.

Kura­tor Oświaty w Warsza­wie powołuje Liceum Ekonomiczne

10.09.1993 r.

Z inic­jatywy dyrek­tora Hen­ryka Karola i Zespołu Szkół Tech­nicznych powołano Międzyszkolny Klub Sportowy jed­noczący szkoły w Bło­niu 
Klub wpisany do rejestru Sto­warzyszenia Kul­tury i ich Związków Urzędu Wojew­ódzkiego w Warsza­wie, poz. 311. 
Funkcję prezesa klubu pełni Jerzy Gutkowski, dyrek­tor Szkoły Podta­wowej nr 2

1995 r.

mury szkoły opuszczają pier­wsi absol­wenci Tech­nikum Mechaniczno-​Elektronicznego

1997 r.

mury szkoły opuszczają pier­wsi absol­wenci Liceum Ekonomicznego

01.09.1997 r.

Kura­tor Oświaty w Warsza­wie powołuje Liceum Ogól­nok­sz­tałcące dla Dorosłych

Kura­tor Oświaty w Warsza­wie przek­sz­tał­cił Zespół Szkół Tech­nicznych w Zespół Szkół Nr 1

01.09.1998 r.

Kura­tor Oświaty w Warsza­wie powołuje II Liceum Ogólnokształcące

01.01.1999 r.

Mazowiecki Urząd Wojew­ódzki w związku z ustawą o admin­is­tracji pub­licznej przekazał włas­ność mienia będącego we włada­niu Zespołu Szkół Nr 1 w Bło­niu dla Powiatu Warsza­wskiego Zachodniego

2002/​2003 r.

wprowadze­nie reformy szkol­nictwa ponadgimnazjalnego

12.10.2006 r.

Zespołowi Szkół nr 1 w Bło­niu nadano imię Mel­chiora Wańkowicza

Lokale zaj­mowane przez szkołę:

1962 – 1971 r.

budynek Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w Bło­niu przy ul. Okrzei 3

1971 – 1975 r.

II piętro w tzw. “starym biurowcu” Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie”

1975 r.

odd­ano do użytku nowy budynek z przez­nacze­niem na szkołę (uczniowie uczą się w nim do dzisiaj)

Funkcje dyrek­torów pełnili kolejno:

  • Hen­ryk Opala (1962−1970)
  • Bro­nisław Wąsacz (1970−1971)
  • Tadeusz Dyn­gler (1971−1972)
  • Jerzy Śliwiński (1972−1975)
  • Bolesław Ogrodzki (1975−1980)
  • Hen­ryk Karol (1980−1994)
  • Witold Bonarski (1994−1995)
  • Jacek Cieślak od 1995 r. 

Za stroną http://​www​.zs1​-blonie​.pl/