Cytaty, przysłowia, dowcipy

W tej rubryce naszego por­talu są zamieszczane cytaty i wypowiedzi poważne, z głęboką sen­tencją i z grupy “pośmiejmy się”. Co się tyczy cytatów i dow­cipów doty­czą­cych różnych grup zawodowych nie nalezy trak­tować tych stwierdzeń zbyt oso­biś­cie. Są to mate­ri­ały gen­er­al­nie “krążące” w Internecie.

 

 

 

Język Polaka

(znalezione w Internecie)

Mądrze gada, czy też plecie,

ma swój język Polak przecie!

Tośmy już Rejowi dłużni,

że od gęsi nas odróżnił.

Rzeczy­pospo­litej siła

w jej języku również tkwiła…

Dziś kruszeje ta potęga,

dziś z ang­iel­ska Polak gęga…

Pier­wszy przykład tezy tej:

zami­ast dobrze jest okej!

 

Dalej iść śladami tymi,

to nie twarz dziś masz a imidż…

Co jest w stanie nas roztkliwić ?

Nie życio­rys czyjś, lecz siwi !

Gdzie byś chciał być w życiu, chłopie?

Nie na czubku, lecz na topie

Tak Polaku gadaj wszędy!

Będziesz modny… znaczy trendy

i w tym trendzie cią­gle trwaj,

nie mów żegnam, mów “baj-​baj”!

Gdy ci nietakt wyjdzie spory,

nie przepraszaj! Powiedz: Sory!

A gdy elit chcesz być bliżej,

to nie “Jezu” mów, lecz Dżizes …

Kiedy szczęś­cia zrąb ulepisz,

powiedz wszys­tkim, żeś jest hepi!

A co ciąg­nie cię na ksiuty?

Nie uroda ich, lecz bjuty !

Dobry Boże, trap się trap…

Dziś nie kna­jpa już, lecz pab!

No, przykładów dosyć, zatem

trzeba skończyć postulatem,

bo gdy język rani uszy,

to jest o co kopie kruszyć!

więc współcześni poloniści

wal­cz­cie o to, niech się ziści:

Żeby wbrew ten­dencjom modnym

pol­ski znów był siebie godny!

Pazu­rami ! Wet za wet !

Bo do d… będzie wnet…

Post Scrip­tum:

Ang­iel­skiemu nie ubędzie

kiedy pol­ski pol­skim będzie…!!!!!!


Rozmyślanie przy poran­nej mgle …

(znalezione w Internecie)

Z miłoś­cią jest jak z masłem, od czasu do czasu trochę chłodu utrzy­muje ją w świeżości.

Wszyscy umiemy zabi­jać czas, ale nikt nie potrafi go wskrzesić.

Nie możesz zatrzy­mać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić.

Pokora jest pewnym sto­sunkiem duszy do czasu. To zgoda na czekanie.

Strata czasu, jest podob­nie do śmierci - nieod­wracalna.

Tylko czas nie chodzi spać …

Charak­ter człowieka jest jego przeznaczeniem.

W naturze człowieka leży rozsądne myśle­nie i niel­og­iczne działanie.

Brak poczu­cia humoru nie zawsze jest dowo­dem powagi.

 

Nie myśl jak wiele już zro­biłeś, ale ile Ci jeszcze zostało.

Lep­iej zrozu­mieć mało, niż zrozu­mieć źle.

Obaw­iać się trzeba nie tych, co mają inne zdanie, lecz tych, co mają inne zdanie, ale są zbyt tchór­zliwi by je wypowiedzieć.

Wody w usta nabiera zwykle ten, kto źle pływa w potoku słów.

Kto sam ze sobą się nudzi, niech pomyśli, czym dopiero jest dla innych.

Dzieci najuważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich.

Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb.

Głupota nie zwal­nia od myślenia.

Dwie rzeczy nie mają granic: wszechświat i ludzka głupota.

Lubię mówić o niczym. Jest to jedyna rzecz, na której się znam.

Pesymista to człowiek, który z dwo­jga złego wybiera obydwa.

Gdyby wszyscy głupcy nosili białe czapki, ludzkość z lotu ptaka wyglą­dałaby jak stado gęsi.

Człowiek, który w nic nie wierzy boi się wszystkiego.

Kto nie umie udawać, nie umie rządzić.

Starość nie jest niczym innym, jak tylko powtórze­niem wieku dziecięcego.

Są ludzie, którzy swym charak­terem niszczą to, co zbu­dowali rozumem.


 
Pamię­tasz ? Tylko dla mocno dorosłych…
 
(znalezione w Internecie)
Lata 80-​te, to niepo­jęte, że:

Byliśmy świę­cie przeko­nani, że George Michael jest het­ero
Stal­iśmy w kole­jce przed budką tele­fon­iczną za każdym razem, gdy chcieliśmy zadz­wonić do domu
Trwała uważana była za modną fryzurę — zarówno wsród dziew­czyn jak i facetów
Gwiazda Dirty Danc­ing Patrick Swayze był sym­bolem seksu
Kawałek mate­ri­ału z Lycry o nazwie “Body” z zapię­ciem w kroku (nie do opanowa­nia zwłaszcza w połącze­niu z alko­holem) był nieodłączną częś­cią naszej garder­oby
Poduszki na ramiona, im więk­sze, tym lep­sze, dawały nam nat­u­ralną syl­wetkę
Maskara nie mogła być czarna, tylko w tym samym kolorze, co tęczówka– niebieska, zielona lub brą­zowa
Nie wolno było skakać po podłodze w trak­cie słucha­nia muzyki — rysowały się płyty
Chodz­iły plotki, że Michael i Janet Jack­son to jedna i ta sama osoba
Getry i koszula były oczy­wistym zestaw­ie­niem
Nasze najpiękniejsze obrazy przed­staw­iały pary cału­jące się przy zachodzie słońca, płaczą­cych klaunów i galop­u­jące jed­norożce
Aer­o­bik upraw­iało się w stringach założonych na kostium do ćwiczeń
 
Rok 2012 , wiesz, że żyjesz w roku 2012 gdy:

1. Przez pomyłkę wcis­nąłeś kod pin na kuchence mikro­falowej
2. Od kilku lat nie rozłożyłeś pas­jansa uży­wa­jąc prawdzi­wych kart
3. Masz 15 numerów tele­fonów do rodziny składa­jącej się z 3 osób
4. Wysyłasz maila do kogoś, kto siedzi obok Ciebie
5. Powo­dem dla którego straciłeś kon­takt ze starymi przy­jaciółmi jest fakt, że nie masz ich adresu mailowego
6. Pracu­jesz od 4 lat przy tym samym biurku ale dla trzech różnych firm
7. Twój szef nie daje sobie rady z Twoją pracą
8. Twoja kolacja składa się z surowej ryby, którą jesz pałeczkami
10. Dzwon­isz, żeby dowiedzieć się, czy rodz­ina jest w domu, pod­czas gdy Ty wjeżdżasz do garażu
11. Wszys­tkie reklamy w tv mają na dole pasek z adresem inter­ne­towym
12. Wpadasz w panikę, gdy uświadami­asz sobie, że wyszedłeś z domu bez komórki (której nie miałeś przez pier­wsze 20 lat swo­jego życia) i musisz wró­cić, żeby ją zabrać
13. Pier­wszą rzeczą, jaką robisz rano po wsta­niu z łóżka, to wejś­cie “online” zanim przyniesiesz sobie kubek kawy z ekspresu
14. Kładziesz głowę na bok, żeby się uśmiech­nąć : )
15. Czy­tasz to, kiwasz głową i się uśmiechasz
16. Gorzej, już wiesz do kogo prześlesz tego maila
17. Byłeś zbyt zajęty, żeby zauważyć, że na tej liś­cie brakuje nr 9
18. Przewinąłeś do góry, żeby sprawdzić, czy rzeczy­wiś­cie go tam nie ma
19. A teraz siedzisz i uśmiechasz się sam do siebie!

 


“Prze­myśl to …” Twoje własne życie podz­iękuje Ci za to.

(znalezione w Internecie)
 
Dzisiaj mamy wyższe budynki i szer­sze drogi, ale niższą wytrzy­małość i węższe hory­zonty.
Więcej wyda­jemy, lecz mniej się cieszymy.
Mamy więk­sze domy, ale mniejsze rodziny.
Mamy więcej udo­god­nień, ale mamy mniej czasu.
Więcej wiemy, ale mniej rozu­miemy.
Mamy więcej lekarstw, ale mniej zdrowia.
Pow­ięk­szyliśmy to co posi­adamy, ale pom­niejszyliśmy nasze wartości.
Mówimy dużo, kochamy mało, nien­aw­idz­imy zbyt często.
Pojechal­iśmy na Księżyc i z powrotem, ale trudno nam iść na drugą stronę ulicy i poz­nać naszych sąsi­adów.
Zdoby­wamy kos­mos, ale trudno nam dotrzeć do naszego włas­nego wnętrza.
Mamy wyższe zarobki, ale mniejsze wartości moralne.
Żyjemy w cza­sach więk­szych swobód, ale mniejszych przy­jem­ności.
Mamy dużo jedzenia, ale mało wartości odży­w­czych.
Żyjemy w cza­sach, kiedy potrzeba dwóch pen­sji na utrzy­manie rodziny, ale liczba roz­wodów wzrasta.
Żyjemy w cza­sach pięknych domów, ale … więcej domów jest rozbitych.
Dlat­ego pro­ponuję, od dzisiaj:
• nie trzy­maj niczego na wyjątkową okazję, ponieważ każdy dzień jest tą wyjątkową okazją
• szukaj wiedzy, czy­taj więcej
• usiądź przed domem i podzi­wiaj widoki
• nie myśląc o swoich potrze­bach, spędzaj więcej czasu z rodz­iną i przy­jaciółmi,
• jedz ulu­bione potrawy,
• odwiedzaj miejsca, które kochasz
• życie jest łańcuchem momen­tów przy­jem­ności, a nie tylko walką o przeży­cie
• uży­waj krysz­tałowych kieliszków
• nie zostaw­iaj swoich najlep­szych per­fum na lep­szą okazję, uży­waj ich, kiedy tylko masz na to ochotę
• usuń ze swo­jego słown­ika takie wyraże­nia jak: “które­goś dnia” lub “kiedyś“
• napisz ten list, który miałeś “kiedyś” napisać
• powiedz swo­jej rodzinie i przy­ja­ciołom, jak bardzo ich kochasz
• nie odkładaj niczego, co przynosi uśmiech i zad­owole­nie.
• Każdy dzień, każda godz­ina, każda min­uta jest wyjątkowa.
• I nie zda­jesz sobie z tego sprawy, dopóki nie będzie to Twoja ostat­nia min­uta.
• Jeżeli jesteś zbyt zajęty, aby podzielić się tym z kimś kogo kochasz i mówisz teraz sobie “wyślę to kiedy indziej”, to pomyśl tylko, że to “kiedy indziej” może już nigdy nie nade­jść…

 


 
Prawa (znalezione w Internecie)
 
Prawo Mur­phiego: Nigdy nie kłóć się z głup­kiem. Ludzie mogę nie zauważyć różnicy między tobą a nim.
Prawo Wylera: Nie ma rzeczy niemożli­wych dla kogoś, kto nie musi ich robić sam.
Prawo Ban­daniego: Subiek­ty­wny czas trwa­nia min­uty zależy do tego po której stronie drzwi od toalety się zna­j­du­jesz.
Prawo Liber­mana: Wszyscy kłamią, ale nie mam to jed­nak więk­szego znaczenia, skoro i tak nikt nikomu nie wierzy.
Prawo Parkin­sona: Im więcej mamy czasu na wyko­nanie jakiegoś zada­nia, tym więcej czasu ono zabierze.
Prawo Rud­ina: W sytu­acji kryzysowej, kiedy trzeba wybierać między kilkoma rozwiąza­ni­ami więk­szość ludzi wybierze rozwiązanie naj­gorsze.
Prawo Fin­glsa: Jeżeli jakaś praca pozostała od początki źle zro­biona, wszelkie próby jej popraw­ienia jeszcze ją pogorszą.
Prawo Corpsa: Ilość wyko­nanej pracy jest odwrot­nie pro­por­cjon­alna do czasu spęd­zonego w biurze.
Prawo Math­ewsa: Ci, którzy mają — dostają najwięcej.
Prawo Caeya: Każda orga­ni­za­cja, jeśli temu nie prze­ci­wdzi­ałać od chwili pow­sta­nia, dąży do pogrąże­nia się w chaosie.
Prawo Robin­sona: W urzę­dach awan­suje się za dzi­ałal­ność a nie za wyniki.
Prawo Johansena: Optymista wierzy, że żyjemy w najlep­szym ze światów, a pesymista obawia się, że może to być prawdą.
 

Staw­ia­jąc na młodych, skra­casz drogę do sukcesu”.

“Nie spodziewaj się, że uzyskasz 100% akcep­tacji swoich zamierzeń, ale im więcej będziesz miał zwolen­ników, tym szy­b­ciej osiąg­niesz zamier­zony cel”.
 
Staraj się być spraw­iedliwy dla swoich pra­cown­ików. Mniejszym złem jest ukarać niesłusznie, niż nie ukarać winnego”.
 
Zyg­munt Pasek

Przysłowia z całego świata
 

(znalezione w Internecie)

 
 
„Wszyscy ludzie zro­bi­eni są z tej samej gliny, ale nie w tej samej formie.“
Przysłowie meksykańskie
„Pod­czas gdy nieśmi­ały rozmyśla, odważny idzie naprzód, zwycięża i wraca.”
Przysłowie greckie
„Z kłamst­wem można pójść daleko, ale bez nadziei powrotu.”
Przysłowie żydowskie
„Ludzie każdego dnia popraw­iają swoje włosy. Dlaczego nie serce ???”
Przysłowie chińskie
„Słowa są karzełkami, przykłady są kolosami.”
Przysłowie szwa­j­carskie
„Różnica między rozu­mieć to co jest niepotrzebne i głupotą jest taka, że ta ostat­nia daje dużo pracy.”
Przysłowie szwedzkie
„Kiedy wskazu­jesz jed­nym pal­cem pamię­taj, że trzy palce wskazują ciebie samego.”
Przysłowie ang­iel­skie
„Jed­ność trzody zmusza lwa położyć się z głodem.”
Przysłowie afrykańskie
„Serce, które jest w pokoju dostrzega radość we wszys­t­kich wioskach.”
Przysłowie hin­duskie
„Kto szuka przy­ja­ciela bez żadnych wad, nie będzie miał żadnego.”
Przysłowie tureckie
„Wykopuj studnię zanim poczu­jesz pragnienie.”
Przysłowie chińskie
„Nie ist­nieje drzewo, którego wiatr nie powachluje.”
Przysłowie hin­duskie
„To co się nauczymy w kole­bce, będzie trwało na zawsze.”
Przysłowie hisz­pańskie
„Prze­moc jest ucieczką tych, którzy mają mały rozum.”
Przysłowie chińskie
„Nic nie broni nas lep­iej aniżeli ciepło uśmiechu.”
Przysłowie meksykańskie
„Zrepe­ruj twoje sanki w lecie i twój wóz w zimie.”
Przysłowie armeńskie
„Długa jest droga abyśmy nauczyli się przez teorię. Krótka i skuteczna jest nauka poprzez przykłady.”
Autor niez­nany
„Bądź ostrożny(a) z obiet­ni­cami, które czynisz, bo trzeba je spełnić.”
Autor niez­nany
„Jeżeli upadłeś(aś) sie­dem razy, pod­nieś się osiem razy.”
Przysłowie chińskie
„Kiedy będziesz mówił(a) staraj się, aby twoje słowa były lep­sze aniżeli zamilknięcie.”
Przysłowie hin­duskie
„Uśmiechaj się i bądź miły(a). Wszyscy lubią osoby pozytywne.”
Autor niez­nany
 

 
 
Cytaty z wypowiedzi nauczycieli
(znalezione w Internecie)
 
„Szkoda, ze niek­tóre z Was są tylko ponętne, a nie pojętne.”
„Pol­u­biłem Waszą klasę od pier­wszego wejrzenia, ale teraz widzę, że tylko dlat­ego, że mam słaby wzrok.”
„Nada­jesz się do rozwiązy­wa­nia sznurowadeł, a nie zadań z matematyki.”
„Jak jeszcze raz zro­bisz z siebie taką seks­bombę, to zadz­wonię po saperów, niech cię wywiozą i rozbroją.”
„Nad twoją pracą domową myślała chyba cała rodz­ina, bo jeden człowiek takich głupot by nie wymyślił .”
„Wy, jak psy Pawłowa reagu­je­cie tylko na dzwonki.”
„Kto myśli, ze od pły­wa­nia się chud­nie, niech popa­trzy na wieloryba.”
„Wymieniłem z wami myśli i teraz mam pustkę w głowie .”
„Gdy w zimie dzieci będą lepić bałwana, to możesz być dla nich modelem.”
„Oszczędzę ci chyba wrażeń związanych z prze­jś­ciem do następ­nej klasy.”
„To, że noszę oku­lary, nie znaczy ze jestem głucha!”
„Ponieważ mamy zaległości, do wojny przys­tąpimy później.”
„Cza­sem myślę, ze wasz ulu­biony zespół to zespół Downa.”
„Jak by ktoś szukał szmaty to jestem w sali obok.”
„Jak by ktoś szukał szmaty to jestem w sali obok.”
 
 
 

Humor z zeszytów
(znalezione w Internecie)
 
Egipc­janie zapisy­wali wszys­tko na papierosach.

Ulepil­iśmy bałwana jeszcze więk­szego od naszego tatusia.

Rey­mont za napisanie „Chłopów” dostał nagrodę Wedla.

Kupcy węgier­scy rozkładali na stra­ganach swoje interesy i oglą­dali, w jakim są stanie.

Rej­tan nie chcąc dop­uś­cić do rozbiorów Pol­ski, stanął w drzwiach i sam się rozebrał.

Walutą ang­iel­ską są funty i penisy.

Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę.

Linie papi­larne pozwalają zdezyn­fekować przestępcę.

Żółw musi być z wierzchu twardy, bo w środ­kowej części jest zupełnie miękki.

Ptaki bardzo różnią się od gadów — lataniem i budową gęby.

Pewnego dnia dzień zaczął się normalnie.

W Mon­golii przed wiekami wsławił się jeden cham, nazy­wał się Dżyngis-​cham.

Mój sto­sunek do Dul­skiej jest odrażający.

U zająca tylne łapy są dłuższe niż krótsze.

Mieszkała w kamienicy pani Koli­chowskiej, która była stara, brzy­dka i trzypiętrowa.

Chłop pańszczyź­ni­any musiał znosić panu jajka.

Joanna d’Arc była jedyną dziewicą we Francji, za co też poniosła karę.

Kra­sicki zawsze wesoły i uśmiech­nięty zmarł w roku 1801.

Mate­jko namalował „Koś­ciuszkę pod Grunwaldem”.

Oso­biś­cie uważam, że „WESELE” napisał Wyspiański.

Bolesław Krzy­wousty dobrze mówił, ale źle usta składał.

Ryc­erz śred­niowieczny składał się z głowy, zbroi i konia, który stawał na każde zawołanie.

Złom jest najlep­szym bogactwem Polski.

Trzej królowie nazy­wali się: Kacper, Bal­tazar i Gąbka.

 

 
AUT­EN­TY­CZNE WYJĄTKI Z OPISÓW WYPAD­KÓW SAMO­CHODOWYCH SPORZĄD­ZONYCH PRZEZ KIEROW­CÓW W PRO­TOKOŁACH ZGŁOSZENIOWYCH PZU
 
(znalezione w Internecie)
 
Byłem pewien, że ten stary człowiek nie dotrze na drugą stronę ulicy kiedy go stuknąłem.
 
Prze­chodzień nie miał żadnego pomysłu którędy uciekać, więc go przejechałem.
 
Mój samochód był praw­idłowo zaparkowany w tyle innego samochodu.
 
Nagle znikąd pojawił się niewidoczny samochód, uderzył w mój samochód, po czym zniknął.
 
Nie pamię­tam dokład­nie okoliczności wypadku, ponieważ byłem kom­plet­nie pijany. W celu uzyska­nia dal­szych szczegółów proszę zwracać się do policji.
 
Jechałem do lekarza z chorym krę­gosłu­pem, kiedy wypadł mi dysk, powodu­jąc wypadek.
 
Nie wiedzi­ałem, że po północy też obow­iązuje ogranicze­nie prędkości.
 
Dałem syg­nał klak­sonem, ale nie dzi­ałał, ponieważ został skradziony.
 
Pośred­nią przy­czyną wypadku był mały człowieczek w małym samo­chodzie z dużą buzią.
 
Zdałem sobie sprawę, że może być nieciekawie. Golf jedzie nam w maskę. Spo­jrza­łem na zegarek — była 7:05.
 
Wraca­jąc do domu skrę­ciłem omyłkowo we wjazd do innego domu i uderzyłem w drzewo, którego u mnie w tym miejscu nie ma.
 
W szy­bkim tem­pie zbliżał się do mnie słup telegraficzny. Zaczęłam jechać zygza­kiem, ale i tak słup trafił mnie, uszkadza­jąc chłodnicę.
Mój samochód uderzył w ogrodze­nie, przekoziołkował i wyrżnął w drzewo. Wtedy straciłem panowanie nad kierownicą.
 
Jeszcze zanim na niego najechałem, byłem czemuś przeko­nany, że ten staruszek nie dotrze na drugą stronę ulicy.
 
Zobaczyłem smutną twarz z wolna prze­latu­jącą przed przed­nią szybą, a potem ten pan gruch­nął na dach mojego samochodu.
 
Ten chłopak na drodze był jed­nocześnie wszędzie i nigdzie. Musi­ałem wiele razy skrę­cać, zanim w niego trafiłem.
 
Niewidzialny pojazd pojawił się znikąd, zderzył się ze mną i zniknął bez śladu.
 
Prze­jeźdz­iłem 40 lat i ze zmęczenia zas­nąłem za kierownicą.
Z początku powiedzi­ałem policji, że nic mi się nie stało, ale jak zdjąłem kapelusz, zobaczyłem, że mam wgniecioną czaszkę.
 
Na skrzyżowa­niu niespodziewanie dostałem ataku daltonizmu.
 
Moje auto jechało nor­mal­nie prosto przed siebie, co na zakrę­cie zazwyczaj doprowadza do opuszczenia szosy.
 
Zjechałem stromą uliczką do tyłu, przewró­ciłem murek i uszkodz­iłem paw­ilon. Nie mogłem sobie po prostu przy­pom­nieć, gdzie jest pedał hamulca.
 

JAK I CO PIJĄ RODACY

(znalezione w Internecie)

Lekarz pije na zdrowie
Matem­atyk na potęgę
Grabarz na umór
Orni­tolog na sępa
Poborowy na krzy­wego ryja
Bankowiec na kredyt
Polarnik na zimno
Pedi­atra po maluchu
Aptekarz po kro­pelce
Filo­zof po namyśle
Kraw­iec po naparstku
Syn­dyk do upadłego
Fryz­jer do lus­tra
Nurek do dna
Anestezjolog do utraty tchu
Kuba do Jakuba
Jakub do Michała
Per­fekcjon­ista raz a dobrze
Kamerzysta aż mu się film nie urwie
Teni­sista setami
Kolarz w kółko
Higien­istka tylko czystą
Gas­tryk żołąd­kową gorzką
Lunatyk księży­cówkę
Bliź­niak brudzia
Nocny stróż w ciemno
Ichti­olog pod śledzika
Pilot jak leci
Mechanik z gwinta
Hydraulik z grubej rury
Medyk sądowy zalewa się w trupa
Węd­karz zalewa robaka
Woźnica wali końska dawkę
Sto­larz wali klina
Żołnierz strzela lufę
Sprzedawca paliw wali w gaz.