Dokumentacja wyrobów

Na tej zakładce menu są umieszc­zone pozyskane z różnych źródeł dane o wyrobach pro­dukcji naszych Zakładów. Są to opisy tech­niczne na pod­stawie danych z prospek­tów wyrobów, doku­men­tacje tech­niczno — ruchowe (DTR), kat­a­logi części zami­en­nych, kat­a­log wyrobów. Cho­ciaż więk­szość wyrobów zakończyła już dawno swój “byt tech­niczny” to nadal tego rodzaju doku­men­tacja intere­suje wielu hob­bystów i dlat­ego, w miarę pozyski­wa­nia kole­jnych doku­men­tów, będzie na tej stronie naszego por­talu uzupełniana.

kat­a­log wyrobów (z książki “His­to­ria Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych Mera-​Błonie (1953−2003))

- opisy tech­niczne wyrobów: DZM-​180DZM-​180 KSRDZM-​180 – 05D-​180D-​200D-​100D-​100 E PCD-​161 SDW-​3DW-​400MERA-​100MERA-​200

per­fo­ra­tor D-​102 (foto)

per­fo­ra­tor D-​102 (DTR) - plik w formacie djvu

drukarka D-​100 (instrukcja eksploatacji)

- drukarka D-​100 M (instrukcja eksploatacji)

drukarka D-​100 M (kat­a­log części)

- drukarka DZM-180 (DTR)

- drukarka D-180 (DTR)

- drukarka D-161S (DTR)

mech­a­nizm druku­jący 666/​V3 szy­bkiej drukarki wier­szowej (DTR)

- drukarka wierszowa DW-402/SM 6360 tom I 'Opis techniczny i zasady współpracy z SM EMC'

- drukarka wierszowa DW-402/SM 6360 - aneks do dokumentacji techniczno-ruchowej

- drukarka wierszowa DW-402/SM 6360 tom II 'Schematy elektryczne'

- drukarka wierszowa DW-402/SM 6360 tom III 'Instrukcja instalacji, obsługi i eksploatacji'