Opracowania

 • Jerzy Bezpałko, Regulacja dynamiczna chodu mechanizmów zegarowych z regulatorem balansowym przy pomocy sprawdzarek chodu (wibrografów) - opracowanie na potrzeby pracowników linii montażu zegarków i przystawek balansowych, Błonie, 1963 - plik w formacie pdf (kliknij na ten link)

 • Jerzy Bezpałko, "Prehled vybranych metod pouzivanych pri vyrobe naradi a lisovadel razniku" (Przegląd wybranych metod przy wytwarzaniu narzędzi i wykrojników) - artykuł w czechosłowackim miesięczniku "Jemna mechanika a optika" (Mechanika precyzyjna i optyka) nr 11/1966 (z okazji udziału z odczytem na Międzynarodowym Sympozjum Techniki Pomiaru Czasu, Sternberk, Czechosłowacja - plik w formacie pdf (kliknij na ten link)

 • o zegarku w prasie — wyciągi — “plik w for­ma­cie pdf” (kliknij na ten link)

 • Stanisław Bąk, Kierunki roz­woju pro­dukcji w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 3 — 8 — plik w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link)

 • Ryszard Kacprzak, Eksport w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie”,Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 9 — 10 —plik w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link)

 • Władysław Łęski, Tech­nika i tech­nolo­gia wyt­warza­nia w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 11 — 13 — plik w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link)

 • Hen­ryk Szczepański, Jakość pro­dukcji i sys­tem jej zapewnienia w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych „Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 14 –19 — plik w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link)

 • Antoni Wodzyński, Charak­terystyka Dzi­ału Gospo­darki Narzędziowej i zagad­nienia postępu tech­nicznego w pro­dukcji narzędzi w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych „Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 20 – 22 — plik w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link)

 • Piotr Star­bała, Wynalazc­zość pra­cown­icza i racjon­al­iza­cja w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych „Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 22 — 23 — plik w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link)

 • Ryszard Wlekły, Prob­lemy socjalno-​bytowe w Zakładach Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 24 — plik w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link)

 • Ryszard Wlekły, Dok­sz­tał­canie załogi Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie”, Biule­tyn „Mera”, 1974, nr 12, str. 25 — 26 — plik w for­ma­cie pdf (kliknij na ten link)

 • mgr inż. Jerzy Bezpałko, mgr inż. Lech Śliwa Drukarki nieuderzeniowe ELEKTRONICZNA TECHNIKA OBLICZENIOWA NOWOŚCI, Nr 1/2, 1976, str. 28—43, Biuletyn "Mera" - plik pdf (kliknij na ten link)

 • Kaz­imierz Żelazkiewicz, Zakłady Mechaniczno-​Precyzyjne Mera-​Błonie w Bło­niu k. Warszawy (1956−1976). Inżynierowie polscy w XIX I XX wieku, tom 10, str. 225 – 282, Pol­skie Towarzystwo His­torii Tech­niki, Warszawa 2007 — plik “pdf” (kliknij na ten link do Bib­lioteki Cyfrowej Politech­niki Lubelskiej)

 • Jerzy Bez­pałko, Zakłady Mechaniczno-​Precyzyjne “MERA-​BŁONIE” w Bło­niu k. Warszawy (c.d. his­torii — lata 1970 – 2003), Inżynierowie polscy w XIX I XX wieku, tom 12, str. 53 – 73, Pol­skie Towarzystwo His­torii Tech­niki, Warszawa 2010 — plik “pdf” (kliknij na ten link do Bib­lioteki Cyfrowej Politech­niki Lubelskiej)

 • Jerzy Bez­pałko, His­to­ria Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych “Mera-​Błonie” (1953−2003), Towarzystwo Przy­jaciół Ziemi Błońskiej, 2010 - plik w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link) oraz kat­a­log wyrobów plik również w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link)

 • Zdzisław Mru­gal­ski, Prze­mysł zegarowy w Polsce, rozdział 3.5. Zakłady Mechaniczno-​Precyzyjne MERA-​BŁONIE, str. 60 – 72, Wydawnictwo Naukowe Insty­tutu Tech­nologii Eksploat­acji — PIB, 2010

 • Władysław Meller, Przystanek: zegarek. Zegarki i przystawki balansowe z Błonia, Klub Miłośników Zegarów i Zegarków, Wydawnictwo Cursor Media, Warszawa 2013 - plik w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link)

 • mgr inż. Jerzy Bezpałko, mgr Marek Bielobradek, inż Zygmunt Pasek POLSKA INFORMATYKA t. I - Wizje i trudne początki, Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne "Mera-Błonie" w Błoniu k. Warszawy (1953-2003), rozdz. 6 (str. 171-206) - Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2017- plik w for­ma­cie “pdf” (kliknij na ten link)