Koleżanki i Koledzy

Jerzy BezpałkoNie ma już naszej błońskiej Mery, po 50 lat­ach jej ist­nienia. Stało się to w czer­wcu 2003 roku na skutek lik­widacji zakładu. W Merze pra­cow­ałem od 1962 do 2003 roku, wprawdzie z prz­er­wami, lecz zawsze byłem związany z tem­atyką zakładu. Lata pracy i nasz wspólny trud włożony w rozwój tak bardzo ważnego dla gospo­darki kraju przed­siębiorstwa nie mogą i nie powinny pójść w zapom­nie­nie. Powin­niśmy udoku­men­tować nasz kawałek wspól­nego życia. Dlat­ego postanow­iłem, za przykła­dem pra­cown­ików także już nieist­niejącego pokrewnego branżowo wrocławskiego zakładu Elwro, zainicjować tworze­nie wit­ryny poświę­conej błońskiej Merze i jej załodze. Merę wspól­nie odt­worzymy wirtu­al­nie w Internecie. Zapraszam wszys­t­kich, którzy dys­ponują jakimikol­wiek mate­ri­ałami o zakładzie, bądź pamię­tają swoje oso­biste ciekawe wspom­nienia do współpracy, bowiem moje indy­wid­u­alne możli­wości są ogranic­zone. Moją doty­chcza­sową wiedzę zawarłem w wydanej przez Towarzystwo Przy­jaciół Ziemi Błońskiej w październiku 2010 roku książce “His­to­ria Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych MERA-​BŁONIE (1953−2003)”. Nasza wspólna wit­ryna powinna być nie tylko zbiorem wspom­nień o naszym życiu w otocze­niu wydarzeń zakład­owych. Wielu naszych zna­jomych i przy­jaciół zain­tere­suje zapewne, jak poradzil­iśmy sobie po zakończe­niu dzi­ałal­ności Mery, czym zaj­mu­jemy się w wieku emery­tal­nym, jakie mamy jeszcze niespełnione marzenia.

Pisz­cie proszę oraz nadsyła­j­cie swoje pomysły na adres:

jurbez@​wp.​pl Czekam na Wasz odzew i pozdrawiam Jerzy

 Prze­jrzyj wszys­tkie rozdzi­ały i wit­ryny, zawsze możesz znaleźć coś nowego!